Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy Wyszukiwane słowo:


Licznik odwiedzin
944712
od 28 listopada 2008

BIP wersja 2.0


UWAGA OSOBY BEZROBOTNE !!!

 

Od dnia 01 grudnia 2016r. wypłaty gotówkowe świadczeń pieniężnych dla osób bezrobotnych, w tym: zasiłki, stypendia i dodatki aktywizacyjne,

 

będą się odbywały w

Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.

ul. Kamionka 17, 87-300 Brodnica.

 
 
SERDECZNIE WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRODNICY

Wyświetl większą mapę
 
 

Informujemy, że od dnia

01 stycznia 2016r. obsługa klientów Powiatowego Urzędu Pracy, wymagająca korzystania z systemu informatycznego „Syriusz” będzie się odbywać w godzinach od 07.30 do 14.00

..........................................................................................................................................................

 

 

Powiatowy Urząd Pracy nie ponosi odpowiedzialności za oferty pracy kopiowane i nieaktualizowane przez inne portale internetowe

..............................................................................................................................................................................................

 

Lider współpracy na rynku pracy

 

Ponownie zapraszamy pracodawców powiatu brodnickiego do wzięcia udziału w projekcie pn. „Lider współpracy na rynku pracy". Rekrutacja trwa do 31.12.2016. Zachęcamy do udziału w projekcie!

 

 

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN

FORMULARZ REKRUTACYJNY

 

..............................................................................................................................................................................................

 

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż w związku ze zmianami w Planie wydatków Funduszu Pracy na rok 2016 ogłasza nabór wniosków
o zorganizowanie stażu ze środków krajowych. Staże organizowane będą na okres nie dłuższy niż do 30 listopada br. Przy rozpatrywaniu wniosków tut. Urząd będzie brał pod uwagę m.in. zobowiązanie do zatrudnienia skierowanej osoby po zakończonym stażu na okres co najmniej 3 miesięcy. Wnioski
w formie papierowej należy składać w siedzibie tut. Urzędu. Termin naboru wniosków do wyczerpania limitu środków.

Pobierz wniosek o staż

.........................................................................................................................................................................................

 

          

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRODNICY

ul. Żwirki i Wigury 3,

87-300 Brodnica,

tel./fax:, 56 649-89-40, 649-89-67

e-mail: tobr@praca.gov.pl

                      

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

19524 - infolinia płatna - opłata za połączenie lokalne

www.zielonalinia.gov.pl

Infolinia dla klientów urzędu pracy 19524*

* z telefonów stacjonarnych opłata jak za połączenie lokalne wg taryfy operatora, z telefonów komórkowych wg    taryfy operatora

Uwaga!

Numer infolinii dla połączeń zagranicznych: +48 22 19524

..............................................................................................................................................................................

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje,

iż przystąpił do realizacji projektu pn.

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie brodnickim (I)

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby bezrobotne powyżej  29 roku życia, zrejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoby bezrobotne należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

  1. osoby z niepełnosprawnościami,
  2. osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy),
  3. osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do wykształcenia średniego włącznie),
  4. kobiety,
  5. osoby powyżej 50 roku życia.

 

Z a p r a s z a m y     d o      s k ł a d a n i a    w n i o s k ó w

 

a)    Pracodawców i inne uprawnione jednostki, chcących zorganizować staż dla ww. osób, do składania wniosków o organizację stażu.

Wymagane będzie zatrudnienie osób bezrobotnych po zakończeniu odbywania stażu na okres co najmniej trzech miesięcy

 

b) Osoby bezrobotne zainteresowane odbyciem szkolenia, które przedstawią oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia po zakończeniu szkolenia (np. spawanie metodą MAG; uprawnienia energetyczne do 1 kV; kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy)

c) Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

d) Pracodawców zamierzających utworzyć nowe stanowisko pracy i skorzystać z refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

 

Szczegółowe informacje i druki wniosków na: www.pupbrodnica.pl lub  www.pup-brodnica.bip.net.pl

 

 

Projekt współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy

..............................................................................................................................................................................

SZKOLENIA!

TWOJA SZANSA NA DOBRĄ PRACĘ

 

- Jesteś osobą bezrobotną?

- Nie posiadasz kwalifikacji zawodowych?

- Chcesz zdobyć nowe uprawnienia aby sprostać wymaganiom 
   pracodawców?

 

Zapytaj o możliwość skierowania Cię na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy. Oferujemy m.in.:

- nieograniczony wybór kierunków szkoleń;

- finansowanie kosztów szkolenia, na które zostaniesz skierowany;

- stypendium szkoleniowe;

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, które odbywa się poza
   miejscowością, w której mieszkasz.

 

Warunkiem skierowania na szkolenie jest uwzględnienie go w Twoim Indywidualnym Planie Działania oraz uzasadnienie jego celowości. Przygotowując uzasadnienie zapoznasz się z rynkiem pracy i wybierzesz taki kurs, po którym rzeczywiście będziesz miał szansę na pracę. Uchroni Cię to przed ukończeniem nieprzydatnego szkolenia.

 

Sam decydujesz, jaka będzie Twoja przyszła praca.

 

ZAPRASZAMY!

.................................................................................................................................................................................

 

Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy informuje,

iż w związku z przystąpieniem do realizacji projektu

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brodnickim (I)

 

Z a p r a s z a

d o      s k ł a d a n i a    w n i o s k ó w

 

Pracodawców i inne uprawnione jednostki, chcących zorganizować staż w ramach ww. projektu

 

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby młode w wieku 18 -29 lat, zrejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brodnicy jako osoby bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), ze szczególnym uwzględnieniem osób: niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych,
o niskich kwalifikacjach i kobiet.

Czas trwania stażu – do 6 miesięcy.

Planowana liczba uczestników odbywających staż – 240 osób.

 

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie preferowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:

- umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy, lub

- umowa cywilnoprawna zawarta na minimum trzy pełne miesiące, wartość umowy, za okres trzech miesięcy, musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, lub

- w przypadku umowy o działo, w której nie określono czasu trwania umowy, wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy w pokoju 10, 17, 18, 19 nr tel. 566970681 lub 564984903

druki wniosków w sprawie zorganizowania stażu można pobrać z stron internetowych tut. Urzędu: www.pupbrodnica.pl lub  www.pup-brodnica.bip.net.pl;

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy

Podziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

................................................................................................................................................................
Informacja dotycząca poczty elektronicznej

Informuje się, że nie udzielamy odpowiedzi na korespondencję przesyłaną w formie

elektronicznej, która nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 13.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres osoby, od której pochodzi, przedmiot sprawy, której dotyczy (żądanie).