Zamknij okno Drukuj dokument

Katalog decyzji administracyjnych

Katalog decyzji administracyjnych

wydawanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy

 

 

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

 

Decyzje w sprawie o:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz 415 z póź. zm.) 

1.

Uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz o utracie statusu osoby bezrobotnej

art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. a

2.

Przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu,  lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów 

art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. b

3.

obowiązku zwrotu ninależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych ninależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy

art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. c

 

4.

odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy

art. 9 ust. 1 pkt. 14 lit. d

         

 
autor ostatniej modyfikacji: Rafał Filipski
data ostatniej modyfikacji: 19 listopada 2007


Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Rafał Filipski
Data wprowadzenia:2007-11-19 00:00:00
Opublikował:Marcin Motyliński
Data publikacji:2011-04-05 00:00:00
Ostatnia zmiana:2011-05-23 07:48:06
Ilość wyświetleń:7089